obrazek Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy

Zgodnie z obowiązującym statutem Związku po upływie 4-letniej kadencji Władz Naczelnych zwołany został Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy, który odbył się 30 marca 2017 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Obradom przewodniczył kol. Jakub Deka z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.

Na początku obrad kol. Stanisław Zalewski, Prezes Zarządu Głównego, odczytał akt nadania Koledze Wiesławowi Paciorkowi godności Członka Honorowego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Delegaci na Kongres jednogłośnie zatwierdzili wniosek Zarządu Głównego.

Następnie delegaci wysłuchali sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie minionej kadencji. Po dyskusji nad sprawozdaniami odbyło się głosowanie w sprawie absolutorium. Delegaci jednośnie przyjęli uchwałę w sprawie absolutorium dla ustępujących Prezesa Zarządu Głównego i członków Zarządu Głównego.

Uwzględniając ciągłe zmniejszanie się liczby członków zwyczajnych, czynnie działających, co jest spowodowane stanem zdrowia i podeszłym wiekiem (średnio ponad 80 lat), Kongres postanowił wybrać do Władz Naczelnych Związku następujące liczby członków:
do Zarządu Głównego – 8 osób
do Głównej Komisji Rewizyjnej – 3 osoby
do Sądu Koleżeńskiego – 3 osoby.
Oraz nadać bierne prawo wyborcze członkom Związku obecnym na sali obrad.

W głosowaniu jawnym wyłoniono nowe władze Związku. Prezes Zarządu Głównego IX kadencji kol. Stanisław Zalewski poinformował, że pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. Na posiedzeniu ustalone zostaną funkcje poszczególnych członków Zarządu Głównego. Ustalono również, że tego samego dnia odbędzie się posiedzenie konstytucyjne Głównej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał protokół Komisji zawierający wnioski, zalecenia i uchwały do rozpatrzenia i realizacji przez Zarząd Główny nowej kadencji. Z uwagi na brak wolnych wniosków po przyjęciu protokołu obrady Kongresu zostały zakończone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *